Philippine Bahá’í Community

Compilations


Title Brief Description Action
Ang Pista ng Ika-labinsiyam na Araw The Nineteen Day Feast - in Pilipino
Ang Kahalagahan ng Dalanging Katungkulang Isagawa at ng Pag-aayuno The Importance of Obligatory Prayer and Fasting - in Pilipino
Pamumuhay ng Pamilya Family Life - in Pilipino
Ḥuqúqu’lláh – Ang Karapatan ng Diyos Ḥuqúqu’lláh—The Right of God - in Pilipino
Ang Espiritwal na Edukasyon ng mga Bata at mga Junior Youth The Spiritual Education of Children and Junior Youth - in Pilipino
Mga Salita ng Diyos Words of God - in Pilipino